Algemene Voorwaarden Webwidework

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

      1.1.      "WWW":  Webwidework gevestigd te Rotterdam.

      1.2.      "Opdrachtgever": Degene voor wie WWW zich inspant om een kandidaat te werven en te selecteren.

      1.3.      "Kandidaat": ledere natuurlijke persoon die door WWW wordt geworven en geselecteerd om een arbeids-, detacherings- of uitzendovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever of een van diens relatiesl

      1.4.      "Opdracht": De overeenkomst tussen WWW en de Opdrachtgever, waarbij WWW zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren.

      1.5.      “Bruto jaarinkomen”: Het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband herleid tot een jaarsalaris incl. vakantiegeld aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten. Een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld aan € 6.500,- bruto jaarsalaris.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

      2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen WWW en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

      2.2.      Deze voorwaarden hebben 1 augustus 2015 als ingangsdatum.

      2.3.      Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van WWW schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

      2.4.      De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten

 

      3.1.      Alle offertes en kostenopgaven van WWW zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

      3.2.      Een Opdracht tussen WWW en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat WWW de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.

      3.3.      Een Opdracht tussen WWW en Opdrachtgever wordt ook als gestart beschouwd indien de Opdrachtgever een door WWW geïntroduceerde kandidaat uitnodigt.

      3.4.      Alle genoemde kosten en bedragen in offertes, contracten en deze algemene wervingsvoorwaarden zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 

WWW spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma's en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door WWW geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of aan een derde partij aan te bieden ter detachering of als kandidaat voor een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst. WWW is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart WWW tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

 

Artikel 5. Kosten en betalingswijze

 

                8.1.      Tenzij anders is overeengekomen worden de opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht voordat de kandidaat een arbeids- detacherings- of uitzendovereenkomst is aangegaan.

                8.2.      De door de Opdrachtgever aan WWW verschuldigde wervingskosten zijn, waar het een arbeidsovereenkomst betreft, ook indien deze wordt aangeboden door een derde partij, uitgedrukt in een percentage van het eerste bruto jaarinkomen dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen. Deze kosten zullen worden gefactureerd, na het verstrijken van de proeftijd, of bij het ontbreken daarvan, één maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst.

                8.3.      De door de Opdrachtgever aan WWW verschuldigde wervingskosten zijn, waar het een uitzend- of detacheringsovereenkomst met een derde partij betreft, uitgedrukt in een percentage van het door de opdrachtgever gerealiseerde uitzend of detacherings-  tarief. In welk geval de kosten maandelijks worden gefactureerd gedurende de gehele uitzend- of detacheringsduur.

                8.4.      Deze kosten zijn verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeids- detacherings- of uitzend overeenkomst tot stand komt.

                8.5.      Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van WWW een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.

                8.6.      Naast de verschuldigde kosten kunnen in overleg, advertentiekosten en eventuele reis- en verblijfkosten van kandidaten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

                8.7.      In geval uit een selectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledig honorarium te voldoen.

                8.8.      Reclames ten aanzien van de gedeclareerde wervingskosten dienen binnen 8 dagen na factuurdatum ter kennis van WWW te worden gebracht, hierna wordt de factuur geacht te zijn geaccepteerd.

 

Artikel 6. De Opdrachtgever

 

      6.1.      Het is de Opdrachtgever toegestaan gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen.

      6.2.      Indien de Opdrachtgever een door WWW geïntroduceerde Kandidaat binnen 24 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de  kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde.

      6.3.      Indien een omstandigheid als in artikel 8.1  zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het eerste bruto jaarinkomen in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de Kandidaat.

      6.4.      Indien een omstandigheid als in artikel 8.1 en/of 8.2 zich voordoet dient de Opdrachtgever WWW hieromtrent binnen 10 werkdagen te informeren inclusief opgaaf van het eerste bruto jaarinkomen, zoals vermeld in artikel 1.

      6.5.     Indien de opdrachtgever, niet zijnde een uitzend- of detacheringsbureau de kandidaat bij voorkeur doormiddel van een uitzend- of detacheringsdienstverband laat werken zal WWW zorgdragen voor plaatsing middels een iso 4001 gecertifieerd bureau.

 

Artikel 7. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

 

                7.1.      Indien de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat binnen de proeftijd wordt beëindigd door de Opdrachtgever of Kandidaat, zullen geen kosten in rekening worden gebracht en zal worden voortgegaan met het werven van een juiste kandidaat mits:

 

(a)    de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de kandidaat, WWW hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;

(b)    de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever;

(c)    de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;

(d)    de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;

(e)    de Opdrachtgever alle eventueel eerder door WWW gefactureerde bedragen betaald heeft;

(f)     de voorwaarden als in deze Algemene Wervingsvoorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.

 

Artikel 8. Werkwijze

 

                8.1.      WWW zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

                8.2.      Voorgestelde Kandidaten, aan wie de opdrachtgever geen dienst- uitzend- of detacheringsverband heeft aangeboden, kunnen en zullen door WWW aan andere opdrachtgevers worden voorgesteld. 

Artikel 9. Betaling

 

                9.1.      Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van WWW te voldoen uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum.

                9.2.      Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 6 gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan WWW de wettelijke handelsrente rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

                9.3.      Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door WWW niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 10. Geschillen

 

              10.1.    Op deze Algemene Voorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

              10.2.    Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze Algemene Wervingsvoorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank te Rotterdam.